10449, Hosu-ro 358-25, Dongmun Tower II, office 1016
Ilsan Goyang-si Gueonggi-do, South Korea